தொட்டு விடும் தூரம் தான்…..

தொட்டு விடும் தூரம் தான்…..மருத்துவ மேதைகளின் ஆராய்ச்சிப் பாதை – ஒரு தொடர்எத்தனை கேள்விகள் நம்மிடம் பதிலில்லாமல்? அதுவும் பல சமயங்களில் ஒரு கேள்விகூட இல்லாமல் வெறுமையாகவே எத்தனை நிகழ்வுகள்? தேடி சென்று பார்த்துக்கூட கிடைக்காத பதில்கள் எல்லாம் பல சமயம் […]